Tillbaka

Frukostevent om hållbarhet

Frukostevent om hållbarhet

2016-12-08 - 2016-12-08
8.30 - 10.30
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg

Sahlgrenska Science Park, Business Region Göteborg och Johanneberg Science Park arrangerar ett frukostevent om hållbarhet. Hållbarhetsbegreppet kan betraktas på olika sätt. Idag är det vanligast att se hållbarhet som ett sätt att minimera den negativa påverkan på omgivande miljö och samhälle. Då hamnar gärna fokus på att se till att t ex produktionsprocesser, underleverantörer och produkter/tjänster har så lite negativ påverkan på omgivningen som möjligt. Hållbarhetsutmaningarna blir då en sorts riskminimering eller försäkringsskydd för företagets varumärke.

Men är detta det enda sättet? Skulle företagets verksamhet kunna bidra positivt till ett hållbart samhälle? Skulle företagets affärsmodell också kunna knyta an till och utveckla det omgivande samhället? Och skulle inte detta i så fall stärka affären och utveckla varumärket på ett sätt som skiljer vårt företag från andra?

För att utforska dessa möjligheter behöver vi lyfta blicken ett par steg. Vi behöver se hållbarhetsutmaningarna tillsammans med de andra mer långsiktiga strategiska utmaningarna och arbeta med hur företaget långsiktigt kan utnyttja de möjligheter som framträder. Utgående från dessa möjligheter behöver vi också experimentera med olika idéer för hur företaget skulle kunna utvecklas framöver.

Vi har inom ramen för projektet ”Hållbara affärsmodeller” utvecklat en metodik för att analysera företagens affärsmodeller och hur de kan komma att fungera i relation till hållbarhetsbetingade framtidsscenarier. Syftet är att ta fram mer hållbara och lönsamma affärsstrategier och behålla och förbättra lönsamheten i en osäker framtid.