Hoppa till innehåll

Frågor och svar om Innovationsfonden

Har du frågor om Innovationsfonden? Här har vi samlat vanliga frågor och annan information som kan vara av intresse. Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss gärna direkt och beskriv vad du saknar - kontaktuppgifter finner du till höger.

Om Innovationsfonden

 • Vad är innovationsfonden?
  Innovationsfonden skapades efter ett beslut från Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse den 28 september 2016. Innovationsfondens syfte är att ta tillvara på medarbetares kompetens och idéer samt stärka innovationsförmågan inom hälso- och sjukvård. Stöd kan ges till projekt som vill utveckla, testa, utvärdera, använda och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster och metoder. 
 • Hur stor är fonden?
  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har avsatt 20 miljoner kronor för finansiering av fonden där denna utlysning ingår. 

Idé och ansökan

 • Vad är en innovativ idé?
  En innovativ idé är ett förbättringsförslag som är annorlunda eller unik. Innovationsfondens definition av en innovativ idé är ”en ny produkt, tjänst, metod eller process, av betydelse som vunnit insteg inom hälso- och sjukvården”. En fördjupad förklaring till definitionen finns i bilaga 1 i utlysningstexten. 
 • Kan jag ansöka om bidrag från fonden?
  Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götaland kan ansöka om medel från Innovationsfonden, oavsett yrkeskategori eller befattning. Du behöver ett godkännande av din närmaste chef för att söka.
 • Är alla typer av idéer välkomna?

  Innovationsfonden finansierar aktiviteter som leder till innovation enligt definitionen ”en ny produkt, tjänst eller process av betydelse som vunnit insteg inom hälso- och sjukvården”. En fördjupad förklaring till definitionen finns i bilaga 1 i utlysningstexten.

  Innovationsfonden kan också medfinansiera befintliga innovationsprojekt eller projekt som befinner sig i planeringsfas. Detta förutsätter att den del av projektet som söker finansiering uppfyller kriterierna enligt utlysningstexten. 

 • Måste jag ansöka om bidrag tillsammans med någon eller kan jag söka själv?
  Huvudansökande ska vara en verksamhet eller en medarbetare. Du kan alltså själv välja om du vill söka på egen hand, tillsammans med en kollega eller i samarbete med din verksamhet/näringslivet.
 • Kan jag ansöka om bidrag till forskningsprojekt?
  Nej, innovationsfonden finansierar inte forskningsprojekt.
 • Vem äger rättigheterna till min idé?
  Utgångspunkten är att VGR, såsom arbetsgivare, har rätt att förvärva äganderätten eller licensrätt till sådana uppfinningar du gör som är kopplade till ditt arbete. Om din lösning kan anses patenterbar, ska du skriftligen anmäla detta till din närmaste chef. Du kan också göra en anmälan genom att använda Innovationsplattformens system för interna idéer, Innovationsslussen. VGR tar därefter ställning till om anspråk ska göras på rättigheterna. Har du frågor, läs gärna våra riktlinjer eller kontakta Innovationsplattformen

  Du hittar mer detaljerad information i dokumentet "Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar".

   

Ansökningsprocessen

 • Hur ska min ansökan vara utformad?

  Din ansökan ska bestå av fyra delar för att vara komplett. De följande delarna är personuppgifter på huvudsökande, projekttitel samt en kort projektsammanfattning, projektbeskrivning inklusive projektbudget samt ett chefsintyg.

  Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska. Beskrivningen ska maximalt omfatta 6 stående a4-sidor med enspaltig 12-punkters svart text. Antalet sidor får inte överskridas.  

  Du hittar mer detaljerad information om ansökans utformning i utlysningstexten.

 • Hur mycket kan jag söka i bidrag?
  Ett viktigt kriterium för bedömning är att projektets budget är rimlig och realistisk i förhållande till mål och aktiviteter. I liknande utlysningar har projekt beviljats medel mellan 100 000 och 500 000 kronor. Endast i undantagsfall kommer högre belopp att bli aktuellt.
 • Vad kan jag använda fondmedlen till?
  Fondmedlen kan användas till kostnad för personals direkta medverkan i projektet (overheadkostnader ersätts inte), externa resurser så som produktutveckling, prototypframtagning, projektledning, analys, juridisk kompetens, omvärldsbevakning samt till inköp av utrustning som är nödvändig för att kunna genomföra projektet.
 • Får jag skicka in min ansökan på engelska?
  Nej, alla projektbeskrivningar ska skrivas på svenska.
 • När ska jag skicka in min ansökan?
  Ansökningsperioden är öppen mellan den 7 november klockan 13.00 och den 11 december klockan 24.00. Just nu är ansökningsperioden stängd.
 • Vart skickar jag in min ansökan?
  Du skickar in din ansökan via Fondens IT-system. IT-systemet hittar du på Innovationsfondens hemsida.
 • Vad händer om jag skickar in en ofullständig ansökan?
  Om du skickar in en ofullständig ansökan så kontaktar Innovationsfonden dig.
 • Vem fattar beslut om min ansökan?

  Först gör tre förgranksningsgrupper med olika inriktningar och med en bred representation från Västra Götalandsregionens olika verksamheter en första bedömning av ansökningarna. Den samlade bedömningen från förgranskningsgrupperna förs sedan vidare till slutbedömningsgruppen som lämnar beslutsförslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Namn på deltagare i samtliga grupper kommer att publiceras.

 • Utifrån vilka kriterier bedömer förgranksningsgrupper min idé?

  Förgranksningsgruppen kommer att bedöma alla ansökningarna utefter ”NABC”- metoden och dess kriterier. Kriterierna är följande:

  • Behovet (Need): Är det ett väsentligt användar-, patient- eller verksamhetsbehov?
  • Genomförandet (Approach): Hur behovet ska lösas och hur projektet ska bedrivas?
  • Nytta (Benefit): Vilka mätbara fördelar har föreslagen lösning?
  • Alternativ (Competition): Vilka alternativa sätt att lösa problemet finns och hur unik är lösningen?

  Du hittar mer information om bedömningskriterierna och NABC-metoden i utlysningstexten.

 • När får jag svar på min ansökan?
  Alla som har ansökt om bidrag från fonden får svar om beviljande eller avslag senast den 31 december.
 • Vilket stöd kan jag få med min ansökan och av vem?

  Innovationsplattformen administrerar Innovationsfonden på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det innebär att Innovationsplattformen samordnar de insatser som krävs för fondens genomförande med avseende på ekonomi, information och administration. Innovationsplattformen har rollen som sekreterare i samtliga bedömningsgrupper men deltar inte i bedömning.

  Innovationsplattformen är Västra Götalandsregionens resurs för att främja innovationer inom hälso- och sjukvård. Under de veckor då utlysningen är öppen, kommer Innovationsplattformens personal vara behjälplig för dem som önskar tips, råd och stöttning i ansökningsprocessen. 

   

Ekonomi för beviljade fondprojekt

 • Hur kommer rekvisitionen av pengar att gå till?

  Minst två gånger under 2017 ska du rekvirera pengar. När du rekvirerar ska du även bifoga en lägesrapport med status från ditt projekt. Lägesrapportsmallen kommer att finnas tillgänglig på fondens hemsida.  

  När Innovationsfonden har beviljat ansökan kontaktar du ekonomifunktionen på din enhet. De hjälper dig att lägga upp ett eget Ansvar för ditt projekt. Där redovisar du alla kostnader för ditt projekt. När du redovisar din egen tid schemalägger du den i Heroma, då läggs din arbetstid automatiskt in i Ansvaret.

  Vid beviljande av ansökan kommer du att få detaljerad information för hur rekvisitionen ska gå till. 

 • Hur fördelas de beviljade pengarna om vi är flera personer från olika enheter i samma fondprojekt?

  När fondprojektet blir beviljat kommer ekonomifunktionen på den huvudsökandes enhet skapa ett Ansvar. 

  Om det finns deltagare i fondprojektet som jobbar på en annan enhet kommer den berörda ekonomifunktionen att lägga in dessa personer som projektdeltagare i Heroma, oavsett vilken enhet de jobbar på. Då kommer de att schemaläggas i Heroma på samma Ansvar. Detta innebär att pengarna kommer att fördelas mellan avdelningarna genom Heroma.

 • Hur hanteras externa fakturor för beviljade fondprojekt?

  Din enhet kommer att vara betalningsansvarig för externa fakturor. När en extern faktura kommer till er rekvirerar ni summan från Innovationsfonden så att ni hinner betala fakturan innan förfallodagen (oftast 30 dagar).  

Inköp

 • Jag vill prova en ny, innovativ lösning i min verksamhet. Vad ska jag tänka på för att inte förstöra för framtida, potentiella upphandlingar?

  Det finns en lag som reglerar hur upphandling med offentliga medel får göras så att inget företag får någon fördel framför andra.

  Vi får till exempel inte begränsa konkurrensen vilket vi gör om vi gynnar utvecklingen av endast en aktörs produkt eller tjänst. Koncerninköps uppdrag är att upphandla verksamhetensbehov på rätt sätt. Har du frågor vänligen kontakta dem på 020-375 000.

   

   

 • Jag vet vem som kan hjälpa mig att ta fram min lösning. Hur går jag vidare?

  I de fall VGR ska betala uppdraget ska Lagen om Offentlig Upphandling följas. Det innebär att vi ska följa uppsatta regelverk för att köpa produkter och tjänster. 

  Ta kontakt med Koncerninköp. De har många avtal klara att beställa ifrån både avseende produkter och tjänster. Finns det inget avtal för den specifika produkt eller kompetens du behöver så hjälper de till att upphandla och teckna avtal enligt aktuellt regelverk.

 • Gäller LOU vid inköp inom Innovationsfonden och hur tillämpas FOU-undantag?

  LOU gäller om båda dessa kriterier uppfylls:

  1. Huvudmannen bekostar FOU-tjänsterna

  2. Huvudmannen tar hem hela vinsten/nyttan av FOU-tjänsterna.

  Tolkning avseende Innovationsfonden(nedan kallad Fonden): LOU är tillämpligt då inga avtal om hemtagning av FOU-tjänsterna har gjorts av annan part och nyttan helt anses tillfalla VGR.

 • Inköp av vissa FOU-varor

  Om VGR via Fonden köper in en vara som är avsedd för FOU, t.ex. en prototyp, är detta möjligt utan upphandling enligt LOU. Om prototypen sedan blir en produkt ska den färdiga produkten konkurrensutsättas (LOU).

 • Vad innebär Innovationspartnerskap?

  Innovationspartnerskap innebär i praktiken en upphandlingsform enligt LOU för att köpa t.ex. en tjänst eller en vara som inte redan finns på marknaden. Tanken med ett innovationspartnerskap är att man ska kunna upphandla både utveckling och köp av den färdiga tjänsten eller varan genom en och samma upphandling. Ett projekt som upphandlas som ett innovationspartnerskap förutsätter en viss långsiktighet i projektet. Detta talar för att Fonden kanske borde vara flerårig på sikt och att Plattformen bör informera om denna upphandlingsform vid utlysning.

Vissa partnerskap/samarbeten på innovationsområdet skulle även kunna falla utanför LOU, helt enkelt för att det inte är fråga om ett inköp av t.ex. varor och tjänster från Västra Götalandsregionens sida. Om det är fråga om ett rent samarbetsavtal behöver ej LOU tillämpas (flera parter bekostar och bidrar med t.ex. tjänster, flera parter tar hem nytta). Det förutsätter alltså att partnerskapet/samarbetet inte har som egentligt syfte att Västra Götalandsregionen ska köpa varor eller tjänster.

ATT TÄNKA PÅ SOM CHEF

 • Kan jag själv söka i egenskap av chef?

  Ja, förutsatt att du uppfyller övriga anslagskriterier. Du måste dock ha ett chefsintyg ifrån din chef  som du rapporterar till.

 • Om jag inte anser mig kunna undvara kritisk kompetens, hur agerar jag då?

  För att kunna fullfölja innovationsprojektet är det viktigt att den sökande ges möjlighet att få ledigt ifrån sin tjänst i den omfattning som uppskattats i ansökan. 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar ?

Tveka inte att kontakta vår projekledare Mats Andrén!

mats.andren@vgregion.se

0700-206522

Lampa.png
Nod: vgas1057.vgregion.se:-1