Hoppa till innehåll

Frågor och svar om Innovationsfonden

Har du frågor om Innovationsfonden? Här har vi samlat vanliga frågor och annan information som kan vara av intresse. Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss gärna direkt och beskriv vad du saknar - kontaktuppgifter finner du till höger.

Om Innovationsfonden

 • Vad är innovationsfonden?

  Innovationsfonden skapades efter ett beslut från Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse den 28 september 2016. Syftet med Innovationsfonden är att bidra med finansiering för att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera, använda och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer i hälso- och sjukvården. 

 • Hur stor är fonden?

  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har avsatt 20 miljoner kronor för finansiering av fonden där denna utlysning ingår. 

Idé och ansökan

 • Vad är en innovativ idé?

  Innovationsfondens definition av en innovativ idé är "en ny produkt, tjänst, metod eller process, av betydelse som vunnit insteg inom hälso- och sjukvården". En fördjupad förklaring till definitionen finns i bilaga 1 i utlysningstexten. 

 • Kan jag ansöka om bidrag från fonden?

  Alla medarbetare och verksamheter inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götaland kan ansöka om medel från Innovationsfonden, oavsett yrkeskategori eller befattning. Du behöver ett godkännande av din närmaste chef för att söka.

 • Är alla typer av idéer välkomna?

  Innovationsfonden finansierar aktiviteter som leder till innovation enligt definitionen "en ny produkt, tjänst eller process av betydelse som vunnit insteg inom hälso- och sjukvården". En fördjupad förklaring till definitionen finns i bilaga 1 i utlysningstexten.

 • Måste jag ansöka om bidrag tillsammans med någon eller kan jag söka själv?

  Huvudsökande ska vara en verksamhet eller en medarbetare. Du kan alltså själv välja om du vill söka på egen hand eller tillsammans med kollegor.

 • Kan jag ansöka om bidrag till forskningsprojekt?

  Nej, Innovationsfonden finansierar inte forskningsprojekt.

Ansökningsprocessen

 • Hur ska min ansökan vara utformad?

  Din ansökan ska bestå av fyra delar för att vara komplett. De följande delarna är personuppgifter på huvudsökande, projekttitel, projektbeskrivning inklusive projektbudget samt ett chefsintyg.

  Du hittar mer detaljerad information om ansökans utformning i utlysningstexten.

 • Hur mycket kan jag söka i bidrag?

  Ett viktigt kriterium för bedömning är att projektets budget är rimlig och realistisk i förhållande till mål och aktiviteter

  Det finns två budgetintervall att söka, Nivå 1 (50 000 – 100 000 kr) och Nivå 2 (100 001 – 1500 000 kr).

 • Vad kan jag använda fondmedlen till?

  Fondmedlen kan användas till:

  • Lönekostnad plus sociala avgifter för personals direkta medverkan i projektet (overheadkostnader ersätts inte).
  • Kostnader för material.
  • Inköp av externa resurser.
 • Får jag skicka in min ansökan på engelska?
  Nej, alla projektbeskrivningar ska skrivas på svenska.
 • När ska jag skicka in min ansökan?

  Ansökningsperioden är öppen mellan den 2 oktober 2017 klockan 13:00 och den 31 oktober 2017 klockan 17:00.

 • Vart skickar jag in min ansökan?

  Du skickar in din ansökan via vår hemsida. Länken öppnar 2 oktober.

 • Vad händer om jag skickar in en ofullständig ansökan?

  Om du skickar in en ofullständig ansökan så kontaktar Innovationsfonden dig. Endast fullständiga ansökningar går vidare för bedömning.

 • Vem fattar beslut om min ansökan?

  Ett antal förgranskningsgrupper med bred representation från Västra Götalandsregionens olika verksamheter, professioner och kompetensområden gör en första bedömning av ansökningarna. Den samlade bedömningen från förgranskningsgrupperna förs sedan vidare till slutbedömningsgruppen som lämnar beslutsförslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Namn på deltagare i samtliga grupper kommer att publiceras.

 • Utifrån vilka kriterier bedömer förgranksningsgrupper min idé?

  Granskningsgrupperna kommer att bedöma alla ansökningarna utefter "NABC"- metoden och dess kriterier. Kriterierna är följande:

  • Behovet (Need): Är det ett väsentligt användar-, patient- eller verksamhetsbehov?
  • Genomförandet (Approach): Hur behovet ska lösas och hur projektet ska bedrivas?
  • Nytta (Benefit): Vilka mätbara fördelar har föreslagen lösning?
  • Alternativ (Competition): Vilka alternativa sätt att lösa problemet finns och hur unik är lösningen?

  Du hittar mer information om bedömningskriterierna och NABC-metoden i utlysningstexten.

 • När får jag svar på min ansökan?

  Alla som har ansökt om bidrag från fonden får svar om beviljande eller avslag före den 31 december 2017.

 • Vilket stöd kan jag få med min ansökan och av vem?

  Under de veckor utlysningen är öppen kan du höra av dig till Innovationsplattformen som ger råd och stöttning i ansökningsprocessen.

  På Innovationsfondens hemsida kan du löpande få information.

   

Ekonomi för beviljade fondprojekt

 • Hur kommer rekvisitionen av pengar att gå till?

  Minst två gånger under 2018 ska du rekvirera pengar. När du rekvirerar ska du även bifoga en lägesrapport med status från ditt projekt. Lägesrapportsmallen kommer att finnas tillgänglig på fondens hemsida. 

  När Innovationsfonden har beviljat ansökan kontaktar du ekonomifunktionen på din enhet. De hjälper dig att lägga upp ett eget Ansvar för ditt projekt. Där redovisar du alla kostnader för ditt projekt. När du redovisar din egen tid schemalägger du den i Heroma, då läggs din arbetstid automatiskt in i Ansvaret.

  Vid beviljande av ansökan kommer du att få detaljerad information för hur rekvisitionen ska gå till. 

 • Hur fördelas de beviljade pengarna om vi är flera personer från olika enheter i samma fondprojekt?

  När fondprojektet blir beviljat kommer ekonomifunktionen på den huvudsökandes enhet skapa ett Ansvar. 

  Om det finns deltagare i fondprojektet som jobbar på en annan enhet kommer den berörda ekonomifunktionen att lägga in dessa personer som projektdeltagare i Heroma, oavsett vilken enhet de jobbar på. Då kommer de att schemaläggas i Heroma på samma Ansvar. Detta innebär att pengarna kommer att fördelas mellan avdelningarna genom Heroma.

 • Hur hanteras externa fakturor för beviljade fondprojekt?

  Din enhet kommer att vara betalningsansvarig för externa fakturor. När en extern faktura kommer till er rekvirerar ni summan från Innovationsfonden så att ni hinner betala fakturan innan förfallodagen (oftast 30 dagar). 

Inköp

 • Jag vill prova en ny, innovativ lösning i min verksamhet. Vad ska jag tänka på för att inte förstöra för framtida, potentiella upphandlingar?

  Det finns en lag som reglerar hur upphandling med offentliga medel får göras så att inget företag får någon fördel framför andra. Den heter LOU, lagen om offentlig upphandling.

  Vi får till exempel inte begränsa konkurrensen vilket vi gör om vi gynnar utvecklingen av endast en aktörs produkt eller tjänst. Koncerninköps uppdrag är att upphandla verksamhetensbehov på rätt sätt. Har du frågor, vänligen kontakta dem på 020-375 000.

   

   

 • Jag vet vem som kan hjälpa mig att ta fram min lösning. Hur går jag vidare?

  I de fall VGR ska betala uppdraget ska Lagen om Offentlig Upphandling följas. Det innebär att vi ska följa uppsatta regelverk för att köpa produkter och tjänster. 

  Ta kontakt med Koncerninköp. De har många avtal klara att beställa ifrån både avseende produkter och tjänster. Finns det inget avtal för den specifika produkt eller kompetens du behöver, så hjälper de till att upphandla och teckna avtal enligt aktuellt regelverk.

 • Gäller LOU vid inköp inom Innovationsfonden och hur tillämpas FOU-undantag?

  LOU gäller om båda dessa kriterier uppfylls:

  1. Huvudmannen bekostar FOU-tjänsterna

  2. Huvudmannen tar hem hela vinsten/nyttan av FOU-tjänsterna.

  I Innovationsfonden gäller FOU som grundregel, eftersom VGR bekostar Fonden och VGR anses ta hem alla vinster av den. Det finns dock ett undantag som du läser mer om i nästa fråga.

 • Inköp av vissa FOU-varor

  Ja, om VGR via Fonden köper in en vara som är avsedd för FOU, t.ex. en prototyp, är detta möjligt utan upphandling enligt LOU. Om prototypen sedan blir en produkt, ska den färdiga produkten konkurrensutsättas och upphandlas enligt LOU.

Vad gäller vid patent?

 • Vem äger rättigheterna till mina idéer?
  Utgångspunkten är att VGR, såsom arbetsgivare, har rätt att förvärva äganderätten eller licensrätt till sådana uppfinningar du gör som är kopplade till ditt arbete. Om din lösning kan anses patenterbar, ska du skriftligen anmäla detta till din närmaste chef. Du kan också göra en anmälan genom att använda Innovationsplattformens system för interna idéer, Innovationsslussen. VGR tar därefter ställning till om anspråk ska göras på rättigheterna. Om VGR inte gör anspråk på rättigheterna, kan du som anställd få ett s.k. fribrev, vilket innebär att du äger rättigheterna till din uppfinning. Har du frågor, läs gärna våra riktlinjer eller kontakta Innovationsplattformen.
 • Kan jag söka medel ur Innovationsfonden för att utveckla en idé som jag äger rättigheterna till (d.v.s. om jag fått ett fribrev)?
  Nej, Innovationsfonden beviljar inte medel till utveckling av idéer eller uppfinningar, där arbetstagaren äger rättigheterna.
 • I det projekt vi söker medel för, kommer det troligen finnas lösningar som kan vara intressanta att patentera. Får vi söka Fondmedel för att täcka kostnader för detta?
  Nej, de pengar som beviljas från Innovationsfonden får inte användas för att skriva eller lämna in patentansökan. Skulle denna situation uppstå, rekommenderar vi dig att söka kontakt med Innovationsplattformen, för att få rådgivning och fortsatt stöd. Det är till exempel väldigt viktigt att projektet vidtar extra åtgärder när det gäller sekretess mot externa parter, för inte förstöra framtida möjligheter till patentskydd.
 • När vår projekttid är slut, finns det då möjlighet att skydda mina uppfinningar med patent?
  När projekttiden är slut följer du principerna som beskrivs ovan då det gäller ägande av rättigheter, d.v.s. du för en diskussion med VGR (via din chef eller Innovationsplattformen) om rättigheterna till din uppfinning. Innovationsplattformen bistår i sådant fall med rådgivning.
 • Ett förstadium till att ett patent skrivs och lämnas in kan vara att man gör en patenterbarhetsbedömning. Kan en sådan aktivitet finansieras av Fonden?
  Ja, det stämmer att en patenterbarhetsbedömning oftast görs innan pengar investeras i att skriva och lämna in patentansökan. Eftersom VGR i nuläget inte lämnar in patentansökningar, är det tveksamt om Fonden kommer bevilja medel till en patenterbarhetsbedömning. Vi rekommenderar dig att rådgöra med Innovationsplattformen innan du skickar in din Fondansökan, för en diskussion om ditt specifika fall.
 • Jag har hört talas om en del andra varianter av patentarbete som kan vara värdeskapande i ett innovationsprojekt. Kan ni berätta mer om detta och även svara på om Fonden kan bevilja medel till den typen av tjänster?

  Ja, det stämmer att patent kan leda till väldigt mycket nytta, kunskap och inspiration för en innovatör. Till exempel kan en sökning i patentdatabaser ge dig en mängd information om hur andra har löst ett visst problem och kommit fram till en uppfinning. Ett patent innehåller ofta många, detaljerade beskrivningar kring såväl produkt som metod. En sådan sökning kan också ge dig insikt om ifall det finns andra som redan har skyddat ”din” uppfinning – i så fall kan det bli svårt att sätta en produkt av detta slag på marknaden, då den riskerar patentintrång.

  En duktig sökspecialist kan hjälpa ditt projekt att finna spännande patentansökningar och beviljade patent som ligger nära ”din” uppfinning. Den typen av tjänst kan absolut finansieras av Innovationsfonden - kontakta Innovationsplattformen så får du veta.

Nod: vgas1058.vgregion.se:-1