Tillbaka

Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 ska ge ännu bättre mobil närvård utifrån multisjukas behov

Mobil närsjukvård, där de mest multisjuka får vård i hemmet, medför färre sjukhusbesök och ökar livskvalitén för den sjuke. Närsjukvård Skaraborg – den så kallade Skaraborgsmodellen – handlar om att sjukhus, kommun och primärvård samverkar i vården kring individer med omfattande vårdbehov. Resultat visar på ökad självständighet och trygghetskänsla hos patienterna, vars vårddagar på sjukhus också har minskat med mer än 90 procent. Inom närsjukvårdsteamet i Lidköping drivs ett arbete som går under namnet Närsjukvård västra Skaraborg 2.0. Arbetsgruppen fick finansiering från Innovationsfonden 2017 och med hjälp av tjänstedesignmetodik har de identifierat olika behov hos de multisjuka patienter som vårdas inom teamet. Syftet är att vidareutveckla ”Skaraborgsmodellen” och skapa innovativa lösningar för framtidens mobila närvård.

Närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg först i Sverige

Närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg startade 2008 och har längst erfarenhet av att arbeta med mobilt närsjukvårdsarbete i hela Sverige. Mobil närvård ska införas i hela Västra Götalandsregionen och teamet har blivit en förebild för andra team som ska arbeta utifrån samma modell. Närsjukvårdsteamets arbete handlar om att skapa trygghet och förbättra vardagen för kroniskt sjuka patienter och deras närstående. Vården ges i form av hembesök och en läkare (geriatriker) och två sjuksköterskor som arbetar måndag till fredag ingår i teamet. Även arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator arbetar inom teamet. En förutsättning för att vårdas hemma är att patienten har hemsjukvård och teamets operativa verksamhet bygger på ett tätt samarbete med distriktssköterskan. Tillsammans verkar teamet för att patienten ska kunna fortsätta att vara hemma och undvika akuta sjukhusbesök. Detta innebär ett förebyggande arbete där fokus ligger på att stärka självständigheten hos patienterna, lindra deras symptom och få dem att känna trygghet. Under helger sköts vård och omsorg av kommunens hemsjukvårdspersonal som har ett nära samarbete och regelbunden kommunikation med både läkare och sjuksköterskor.

Utveckla närsjukvården för att möta framtidens behov hos ökande äldre befolkning

Sverige har en åldrande befolkning och på sikt förväntas antalet multisjuka patienter att öka. Arbetet med Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 handlar om att utveckla ”Skaraborgsmodellen” och fånga upp de behov som finns hos äldre personer med två eller tre olika sjukdomar, s.k. multisjuka patienter. Förståelse och en tydlig bild av patienters behov är en förutsättning att hälso- och sjukvård, akademi och industri ska kunna ta fram bra och innovativa lösningar. Även vårdpersonalens kunskap och närståendes upplevelser är viktig information att ta med in i utvecklingsarbetet. För arbetsgruppen inom Närsjukvård västra Skaraborg 2.0, som består av medarbetare från sjukhus, kommun och primärvård, har tjänstedesignmetodik blivit ett viktigt och värdefullt verktyg. Kortfattat handlar tjänstedesign om att göra användarna – patienter, närstående eller medarbetare – till ”medskapare” i innovationsarbetet. Under 2017 har arbetsgruppen intervjuat och observerat både patienter och medarbetare. En arbetsprocess där tjänstedesignmetodiken har varit styrande under hela arbetet.

– Att arbeta med tjänstedesign som metod känns naturligt för oss då vi arbetar personcentrerat. Tjänstedesign har hjälpt oss kartlägga vår verksamhet på ett strukturerat sätt och vi har fått ögonen på vad vi ska prioritera för utvecklingsområden. Vi anade vad vi behövde förbättra innan projektet startade, men nu vet vi. Det känns tryggt att veta att de lösningar vi kommer att implementera har tagits fram tillsammans med våra patienter, deras anhöriga och våra medarbetare, säger Anna Karlsson, läkare i närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg

Smarta lösningar och nya arbetssätt ska göra framtidens närsjukvård ännu bättre

Att utveckla nya lösningar eller arbetsmetoder blir nästa steg i ”innovationsresan”. Återigen kommer arbetsgruppen att aktivt försöka inkludera patienter och närstående. Med hjälp av omvärldsbevakning och workshops ska praktiska förslag tas fram för att testas och utvärderas och driva arbetet med Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 framåt. Målet är också att kunna inspirera andra närsjukvårdsteam till att använda tjänstedesign i sitt arbete.

– Efter att ha arbetat med tjänstedesign så här långt så kan jag rekommendera det. Metoden tillåter att vara nyfiken och först undersöka vilka förbättringsområden som finns, innan idéer genereras och lösningar testas. En stor bonus är att dessa regelbundna träffar har sammanfört gruppen. Vi är en grupp med medarbetare inom olika positioner och från sjukhus, primärvård och landsting. Relationer är särskilt viktiga för oss i vårt arbete då vi dagligen behöver överbrygga organisationsgränserna, avslutar Anna Karlsson.

Kommentarer