Tillbaka

Nu öppnar vi upp en sluss för patienters innovationsidéer

Nu startar vi projektet Patientinnovationsslussen – ett projekt som ska ta till vara på patienters innovationsidéer. Patientinnovationsslussen är finansierat av Vinnova.

Varje dag möter vården tusentals patienter och många av dessa har tankar om hur vården skulle kunna förbättras. Forskning visar att patienter är en stor oanvänd potential för nya tjänster, processer och produkter inom vården.

Det är viktigt att vi lyssnar på våra patienter och deras närstående. De bidrar med ett utifrånperspektiv som är nyttig för vården. Vi är övertygade om att det finns en stor kreativitet bland patientgrupperna som kommer utveckla vården, säger projektsamordnaren Maria Segertoft.

Patientinnovationsslussen är en vidareutveckling av Innovationsplattformens befintliga verksamhet. Syftet med Patientinnovationsslussen är att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och kreativa kraft för att utveckla hälso- och sjukvården samt förbättra patienters livskvalitet. Projektet ska bidra till utveckling, implementering och spridning av patienters innovationer genom att göra vården mottaglig för just patientinnovationer. Patienter får alltså möjligheten att själva driva sina projekt med stöttning från Patientinnovationsslussen. Satsningen ska bidra till ett ökat förtroende för vårdsektorn.

Vi tror att den enskilde patientens upplevelse av sin vårdsituation kan förbättras väldigt mycket om sjukvården blir bättre på att ta tillvara hens förbättringsidéer, menar Maria.

Innovationsplattformens roll är att hjälpa och inspirera patientinnovatörer att gå från idé till verkstad.

Till en början kommer projektet fokusera på en pilotgrupp av patienter. Denna grupp är barn och ungdomar som genomgår behandling för obesitas på Drottning Silvias sjukhus i Västra Götalandsregionen och inom barnhälsovården i Region Halland. Ett ledande forskarteam från de båda regionerna kommer att driva arbetet. Även om pilotgruppen står i fokus i dagsläget kommer det finnas möjlighet för andra patienter och närstående att kontakta Patientinnovationsslussen för att få stöttning av sina innovationsidéer.

Kommentarer